ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

1.       Van Everdingen Media is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het schrijven van journalistieke en commerciële teksten die aansluiten bij de lezer in opdracht van een Opdrachtgever.

2.       In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Van Everdingen Media en Van Everdingen Media de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in artikel 1.4.

3.       In de Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Van Everdingen Media en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.

4.       In de Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Van Everdingen Media en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Van Everdingen Media ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

5.       In de Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website www.vaneverdingenmedia.nl.

 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1.       De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Van Everdingen Media gesloten Overeenkomsten waarbij Van Everdingen Media Diensten aanbiedt of levert.

2.       Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Van Everdingen Media overeengekomen.

3.       Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.       De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

 

 

Artikel 3 Overeenkomst

1.       Alle offertes van Van Everdingen Media zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.       Opdrachtgever neemt contact op middels de contactgegevens op de Website van Van Everdingen Media, en/of middels het contactformulier, eveneens te vinden op deze Website. Van Everdingen Media maakt aan de hand van deze gegevens een opdrachtformulier waarin een plan van aanpak wordt besproken.

3.       De Overeenkomst komt tot stand door het versturen van een offerte door Van Everdingen Media aan de hand van het opdrachtformulier als bedoeld in artikel 3.2, die door Opdrachtgever tijdig wordt aanvaard.

4.       Als Van Everdingen Media een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Van Everdingen Media kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.       Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Van Everdingen Media, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Van Everdingen Media deze alsnog schriftelijk bevestigt.

6.       Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Van Everdingen Media.

 

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1.       Van Everdingen Media zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

2.       Van Everdingen Media heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.       De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van Everdingen Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Van Everdingen Media worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Van Everdingen Media zijn verstrekt, heeft Van Everdingen Media het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.       Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Van Everdingen Media hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Van Everdingen Media dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

5.       De Overeenkomst eindigt van rechtswege wanneer de Diensten zijn afgerond.

 

 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

1.       Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Van Everdingen Media en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

2.       Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

3.       Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Van Everdingen Media op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

4.       Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Van Everdingen Media en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard

 

 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1.       Van Everdingen Media is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Van Everdingen Media goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.

2.       Voorts is Van Everdingen Media bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3.       Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Van Everdingen Media gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.       In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Van Everdingen Media vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Van Everdingen Media op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

 

Artikel 7 Kosten, honorering en betaling

1.       Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. De offerte vermeldt de uur- en/of teksttarieven.

2.       Noodzakelijke reiskosten die door Van Everdingen Media worden gemaakt, worden naast de uur- en/of teksttarieven afzonderlijk in rekening gebracht.

3.       Van Everdingen Media heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

4.       Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving op de zakelijke rekening die gekenmerkt wordt door het volgende rekeningnummer: NL71 INGB 0007 7244 04

5.       De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Van Everdingen Media mede te delen.

6.       Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur in de valuta die is gefactureerd.

7.       Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.       Indien Van Everdingen Media besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 7.4 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

 

Artikel 8 Annulering

1.       Annulering van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Van Everdingen Media

2.       Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering na ondertekening van de offerte worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de overeenkomst voortvloeien in rekening gebracht.                                                                                                              

 

Artikel 9 Herziening Diensten

1.       Nadat Opdrachtgever de Dienst heeft ontvangen, komt hem eenmalig het recht op een eenvoudige herziening van de Dienst toe, zonder dat Van Everdingen Media daarvoor aanvullende kosten in rekening brengt.

2.       Van Everdingen Media is gerechtigd om te bepalen dat een herziening niet als eenvoudig is aan te merken en kan zodoende extra kosten in rekening te brengen, op grond van een aanvullende opdracht als bedoeld in artikel 5 van de Algemene voorwaarden.

3.       De Opdrachtgever dient onverwijld gebruik te maken van de eenvoudige herziening, op straffe van verval van recht, tenzij onverwijlde mededeling naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk was.

4.       Opdrachtgever stelt Van Everdingen zo spoedig mogelijk op de hoogte van de gewenste herziening.

5.       Indien van Everdingen Media de gewenste herziening niet aanmerkt als eenvoudige herziening, stelt zij Opdrachtgever onverwijld hiervan op de hoogte onder vermelding van de aanvullende vergoeding die Opdrachtgever verschuldigd is.

6.       Van Everdingen Media zal niet eerder met de herziening beginnen dan dat Opdrachtgever hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven en akkoord is met de aanvullende vergoeding.

 

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1.       De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Van Everdingen Media is niet aansprakelijk indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.

2.       Indien Van Everdingen Media aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Van Everdingen Media's verplichtingen met betrekking tot haar Diensten.

3.       De aansprakelijkheid van Van Everdingen Media is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Van Everdingen Media niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.

4.       Van Everdingen Media is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.       Van Everdingen Media is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11.

6.       De Opdrachtgever vrijwaart Van Everdingen Media voor aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Van Everdingen Media.

7.       Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

 

Artikel 12 Overmacht

1.       Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Van Everdingen Media, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2.       Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Van Everdingen Media zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Van Everdingen Media of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3.       In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

4.       Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Van Everdingen Media overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Van Everdingen Media heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 

 

Artikel 13 Auteursrecht en intellectuele eigendom

1.       Het auteursrecht en eventuele andere (intellectuele) eigendomsrechten op de door Van Everdingen Media geproduceerde Diensten berusten uitsluitend bij Van Everdingen Media, ongeacht de herziening van de Dienst op instructie van Opdrachtgever.

2.       Opdrachtgever verwerft het eenmalige, niet-exclusieve exploitatierecht op de Dienst, dat beperkt is tot de titel waarvoor het is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

3.       Opdrachtgever mag het exploitatierecht zoals genoemd in artikel 13.2 niet overdragen aan derden of in (sub)licentie geven, tenzij anders is overeengekomen.

4.       Eventuele exclusieve exploitatie of digitale exploitatie dient uitdrukkelijk overeengekomen te worden met Van Everdingen Media.

5.       Hergebruik, zowel collectief als specifiek, valt niet onder het exploitatierecht van Opdrachtgever en is derhalve niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen.

6.       Elk ander gebruik, dat niet onder lid 2 van dit artikel valt of niet is overeengekomen, is een inbreuk op het auteursrecht van Van Everdingen Media ter zake waarvan Opdrachtgever schadeplichtig is.

7.       De schadevergoeding die Opdrachtgever verschuldigd is voor inbreuk op het auteursrecht als bedoelt in lid 6 van dit artikel omvat het door Van Everdingen Media geleden inkomensverlies en de door Opdrachtgever gemaakte winst en bedraagt minimaal 300% van de overeengekomen vergoeding, onverminderd het recht Van Everdingen Media om vergoeding van de overige, cq. werkelijk geleden schade, te vorderen.

8.       Opdrachtgever is verplicht bij openbaarmaking van de Dienst de naam van Van Everdingen Media duidelijk te vermelden.

9.       Voor iedere inbreuk op de aan Van Everdingen Media toekomende persoonlijkheidsrechten als bedoelt in artikel 25 van de Auteurswet, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het recht op naamsvermelding, is Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen vergoeding.

 

 

Artikel 14 Identiteit van Van Everdingen Media

1.       Van Everdingen Media is bij de KvK geregistreerd onder nummer 68480695 en draagt btw-identificatienummer NL154299431B01. Van Everdingen Media is gevestigd aan de Schuringse Havenkade WZ (3281 KL) te Numansdorp

2.       Van Everdingen Media is per e-mail te bereiken via info@vaneverdingenmedia.nl, middels de website https://www.vaneverdingenmedia.nl/ en telefonisch op +31 6 29554933.

 

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.       Op de rechtsverhouding tussen Van Everdingen Media en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

 

2.       Alle geschillen die tussen Van Everdingen Media en haar Opdrachtgevers mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rotterdam.